Butterfly Control Valves, Manuf. "Metso-Neles"

Regelklappe Neles

 

            Typ L12A…AA DN 80 bis DN 300

            Typ L1CMA…AAJA DN 80 bis DN 300

 

            Pneumatischer Antrieb B1CU, B1JU, B1JAU

 

            e/p oder p Stellungsregler NP 72 S/D, NE 72 S/D, ND 910

 

            Aufbau von e/p oder p Stellungsreglern der Fabrikate

           

            Eckardt, Siemens oder PMV möglich